Revitalizace Veseckého rybníku

Souhlasíte s tím, aby město vykoupilo od Povodí Labe hráz u Veseckého rybníku, tzv. Tajchu, a připravilo projekt citlivé revitalizace jeho okolí?

Vesecký rybník (Tajch) je druhou největší vodní plochou v Liberci. Byl vybudován koncem 19. století. Jedná se o velmi příjemnou rekreační oblast, která je dobře dostupná pěšky pro obyvatele Vesce, Rochlice a Vratislavic. Nachází se v blízkosti rekreačního a sportovního areálu Vesec. Na rybník navazuje i evropsky významná lokalita Luční potok, která je součástí celoevropského systému Natura 2000.

Pozemky pod rybníkem i v blízkém okolí jsou v majetku města, pouze těleso hráze patří podniku Povodí Labe, s. p. Sjednocení vlastnictví je nezbytnou podmínkou při získávání finančních prostředků z dotačních zdrojů. Prvotně byla zvažována myšlenka bezúplatného převodu pozemků z vlastnictví města do vlastnictví Povodí Labe, s.p. V průběhu jednání mezi oběma stranami pak byla zvažována i druhá možná varianta řešení, a to, že výlučným vlastníkem vodního díla a pozemků se stane Statutární město Liberec, které následně zajistí i opravu hráze. Výhoda této varianty spočívá zejména v tom, že město může lépe garantovat rozvoj okolí vodního díla, zejména zachování rekreačního rázu v dané lokalitě i dopravní obsluhy chatové oblasti nad Veseckým rybníkem. Ministerstvo zemědělství ČR vyslovilo s prodejem vodního díla Vesecký rybník Statutárnímu městu Liberec předběžný souhlas.

Proč to chceme prosadit?

Hráz je dlouhodobě ve špatném technickém stavu a je potřeba ji opravit, aby mohl být rybník vyčištěn a okolí upraveno. Přestože se jedná o velmi významnou plochu pro rekreaci, nebyl nikdy dořešen odprodej majetku a oprava hráze – město chtělo v minulosti pozemky odprodat a zbavit se problému. My naopak chceme, aby celá lokalita zůstala v majetku města a byla upravena pro potřeby jeho obyvatel. V prvním kroku je potřeba odkoupit a opravit hráz, aby bylo možné rybník vypustit a odbahnit, zároveň bude upravena přilehlá travnatá plocha a vstupy do vody. Na tyto opravy a úpravy je možné získat finanční prostředky z dotačních zdrojů.

V Liberci není dostatek míst ke koupání, proto chceme, aby Liberečané o Vesecký rybník nepřišli, a naopak ho měli k dispozici jako hezkou a upravenou rekreační zónu. 

O které plochy ke koupání Liberec v minulosti přišel?

V minulých letech zpustlo Lesní koupaliště, až letos se ho podařilo obnovit. Liberec v minulosti pozbyl i řadu dalších koupališť, např. koupaliště v Machníně nebo koupaliště pod Kopečnou.

Jaké jsou argumenty proti? 

Je to další závazek města, raději rybník i s dalšími pozemky prodejme Povodí Labe, ať to vyřeší za nás.

Co na to říkáme? 

Vidíme to jinak. Město se má o svůj majetek starat, rozmnožovat ho a neprodávat. Chceme město rozvíjet a umíme na to získávat dotace. Máme-li celou lokalitu Tajchu citlivě upravit pro rekreační účely, je třeba hráz vykoupit.

Dopad na rozpočet

Předpokládané budoucí náklady:

  • a) Jednorázové:

kupní cena hráze ... 2.250.000,- Kč
jednorázová oprava hráze ... 14.000.000,- Kč  (z toho dotace 85 %)
rekultivace okolí Veseckého rybníku ... 1.500.000,- Kč

  • b) průběžné - roční:

údržba celého prostoru pro rekreaci ... 200.000,- Kč
pravidelná údržba hráze ... 100.000,- Kč
provoz, dohled ... 15.000,- Kč